AJ Vaccines - RH ARKITEKTER AS

Om- og tilbygning
for AJ Vaccines
2018

År:

2018

Type:

Projektering, projekterings- og byggeledelse samt fagtilsyn

Adresse:

Artillerivej 5, 2300 København S

Etageareal:

50 m2 ombygning og 50 m2 tilbygning

Status:

Afsluttet

Arkitekt:

RH ARKITEKTER

For AJ Vaccines har RH ARKITEKTER løst en kompleks opgave på et meget afgrænset areal. Bygning 88 består af en række eksisterende pre-fab containerenheder, indrettet til selve vaccineproduktionen. Omkring denne produktion er supportfunktioner som omklædningsfaciliteter, kontor og frokoststue udlagt.

Opgaven lød på at indrette en klasse C-sluse på et meget optimeret areal og indplacere denne mellem sluserne klasse D og klasse B. Da der bl.a. ikke måtte skæres nye dørhuller i stålcontaineren, skulle flow og sluselayout tilpasses disse vilkår og slusen er derfor indrettet som kombineret person- og varesluse. Der er i C-slusen monteret step-overbænk med klap samt skabsinventar for tøjopbevaring samt skostativer.

Som konsekvens af, at flowet blev forbedret, blev et kontor inddraget til lager og det var derfor nødvendigt at udvide faciliteten med en kontortilbygning. Dette har i høj grad løst personalets behov for egne pc-arbejdspladser samt et lederkontor med mulighed for møder.

Tilbygningen underordner sig den eksisterende bygnings hovedgeometri samt materialevalg og inddrager, med det store tagudhæng, også et mindre teknikrum samt en læsserampe.

Opgaven er løst i tæt samarbede med brugerne, der har udtrykt stor tilfredshed, både med sluseindretning i den eksisterende produktion og kontorudvidelsen med møderum, der har optimalt dagslysforhold.